สมัครแทงบอล UFABET เล่นคาสิโน SBOBET วัดมูลค่าหนี้สิน

สมัครแทงบอล UFABET กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่าในงวดถัดไปโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

หนี้สินตามสัญญาเช่าจะวัดใหม่หากค่าเช่าจริงแตกต่างไปจากค่าเช่าที่รวมอยู่ในหนี้สินตามสัญญาเช่าเมื่อรับรู้ในครั้งแรก และหากการเปลี่ยนแปลงค่าเช่าเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาเช่าที่มีผลใช้บังคับตั้งแต่เริ่มต้นสัญญาเช่า สมัครแทงบอล UFABET มีการตีราคาใหม่ ตัวอย่างเช่น เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในค่าเช่าในอนาคตอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงในดัชนีหรือระดับราคาที่ใช้ในการกำหนดการชำระเงินเหล่านั้น หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในจำนวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ . การเปลี่ยนแปลงประมาณการเกี่ยวกับทางเลือกในการซื้อสินทรัพย์หรือขยายหรือยกเลิกสินทรัพย์อาจส่งผลให้มีการประเมินหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ จำนวนเงินที่เกิดจากการประเมินหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่จะปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ได้รับสัมปทานนั้น

กลุ่มบริษัทอาจเจรจาสัญญาเช่าใหม่ได้ตลอดอายุสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลงอาจส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระยะเวลาของสัญญาเช่าหรือการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ที่เป็นเรื่องของสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทถือว่าการเปลี่ยนแปลงในสัญญาเช่าตาม IFRS 16 เป็นการเปลี่ยนแปลงในขอบเขตของสัญญาเช่าหรือสิ่งตอบแทนที่ต้องจ่ายตามสัญญาซึ่งไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขเดิมที่ตกลงกันไว้เมื่อเริ่มต้นสัญญาเช่า

อื่น
ข้อมูลในการตรวจสอบนี้ยังไม่ได้รับการตรวจสอบ

ตัวเลขในวงเล็บเป็นตัวเลขสำหรับช่วงเปรียบเทียบ กล่าวคือ งวดเดียวกันของปีก่อน ตัวเลขทั้งหมดในรายงานมีการปัดเศษ ซึ่งหมายความว่าผลรวมของตัวเลขแต่ละรายการอาจแตกต่างไปจากผลรวมที่นำเสนอ
เกณฑ์ในการคำนวณตัวเลขที่สำคัญ
ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROCE),% = กำไรก่อนหักภาษี + ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายทางการเงินอื่นๆ x 100
ยอดรวมงบดุล – หนี้สินปลอดดอกเบี้ยสำหรับงวดโดยเฉลี่ย
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE),% = กำไรของงวดการเงิน x 100
ส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับงวดโดยเฉลี่ย
อัตราส่วนทุน% = ทุนของตัวเอง x 100
ยอดรวมงบดุล – รับเงินทดรองจ่าย
อัตราทดเกียร์% = หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย – เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด – เงินลงทุนในตลาดเงิน x 100
ทุนของตัวเอง
กำไรต่อหุ้น EUR = กำไรส่วนที่เป็นของเจ้าของบริษัทใหญ่
จำนวนหุ้นเฉลี่ยไม่รวมหุ้นของบริษัทในระหว่างงวด
กระแสเงินสดต่อหุ้น
ก่อนรายการทางการเงิน EUR = กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน + กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
จำนวนหุ้นเฉลี่ยไม่รวมหุ้นของบริษัทในระหว่างงวด
ทุนต่อหุ้น EUR = ส่วนของเจ้าของของบริษัทใหญ่
จำนวนหุ้น ณ สิ้นงวด ไม่รวมหุ้นของบริษัทเอง
เงินปันผลต่อหุ้น EUR = เงินปันผลที่จะจ่ายสำหรับรอบปีบัญชี
จำนวนหุ้น ณ สิ้นงวด ไม่รวมหุ้นของบริษัทเอง
อัตราส่วนเงินปันผล% = เงินปันผลต่อหุ้น x 100
กำไรต่อหุ้น
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่แท้จริง% = เงินปันผลต่อหุ้น x 100
ราคาซื้อขายสุดท้ายของงวด
อัตราส่วนราคา / รายได้ (P / E) = ราคาซื้อขายสุดท้ายของงวด
กำไรต่อหุ้น
ราคาหุ้นเฉลี่ย EUR = การซื้อขายหุ้นทั้งหมดเป็นเงินยูโร
จำนวนหุ้นเฉลี่ยที่ซื้อขายระหว่างงวด
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด, โรงสี EUR = จำนวนหุ้น ณ สิ้นงวด × ราคาซื้อขายสุดท้ายของงวด
สำนักพิมพ์:
Orion Corporation
http://www.orion.fi/

Orion เป็นบริษัทเภสัชกรรมของฟินแลนด์ ซึ่งเป็นผู้สร้างความผาสุกที่ดำเนินงานทั่วโลก Orion พัฒนา ผลิต และทำการตลาดยาสำหรับมนุษย์และยารักษาสัตว์ รวมถึงส่วนผสมทางเภสัชกรรม บริษัทลงทุนอย่างต่อเนื่องในการวิจัยและพัฒนายาและการรักษาใหม่ๆ ขอบเขตการรักษาหลักของการวิจัยทางเภสัชกรรมของ Orion คือโรคของระบบประสาทส่วนกลาง โรคมะเร็ง และโรคระบบทางเดินหายใจ สำหรับการรักษาที่ Orion พัฒนายา Easyhaler® ที่สูดดมสำหรับปอด ยอดขายสุทธิของ Orion ในปี 2018 อยู่ที่ 977 ล้านยูโร และบริษัทมีพนักงานประมาณ 3,200 คนเมื่อสิ้นปี หุ้น A และ B ของ Orion จดทะเบียนใน Nasdaq Helsinki
ไมล์ EUR
หนี้สินเช่าซื้อ ณ วันที่ 31.12.2018 14,5

ส่วนลดมูลค่า 1 มกราคม 2019 14,8
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 1,6
สัญญาเช่าระยะสั้นและขนาดเล็ก -5,0
ในปี 2019 สัญญาเช่าจะเริ่มต้นซึ่งยังไม่รวมอยู่ในหนี้สินตามสัญญา -1,8
หนี้สินเช่าซื้อ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 8,9

งบกำไรขาดทุนและตัวเลขงบดุลและตัวเลขสำคัญอื่นๆ สำหรับปีการเงิน 2561
1) ข้อมูลเปรียบเทียบที่เคยรายงานไว้ในรายงานระหว่างกาลและแถลงการณ์ทางการเงิน
2) ข้อมูลเปรียบเทียบที่รายงานก่อนหน้านี้ในรายงานระหว่างกาลและแถลงการณ์ทางการเงิน หากคำนึงถึงผลกระทบของ IFRS 16

1-3/18 1-12/18
1) 2) 1) 2)
การหมุนเวียนโรงสี EUR 247,2 247,2 977,5 977,5
กำไรจากการดำเนินงานโรงสี EUR 69,8 69,8 252,8 253,0
% ของมูลค่าการซื้อขาย 28,2 % 28,3 % 25,9 % 25,9 %
กำไรก่อนหักภาษี ล้านยูโร EUR 68,7 68,7 248,4 248,4
% ของมูลค่าการซื้อขาย 27,8 % 27,8 % 25,4 % 25,4 %
ภาษีเงินได้โรงสี EUR 14,9 14,9 51,0 51,0
กำไรสำหรับปีงบการเงินโรงสี EUR 57,1 57,1 330,3 330,3
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหลังหักภาษี ล้านยูโร EUR 56,8 56,8 310,1 310,1
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโรงสี EUR 5,3 5,3 5,1 5,1
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยระยะยาว ล้านยูโร EUR 150,4 157,7 0,6 6,4
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยระยะสั้น ล้านยูโร EUR 39,7 42,5 150,9 153,9
ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด, โรงสี EUR 518,5 518,5 773,1 773,1
ยอดรวมงบดุล ล้านยูโร EUR 1 016,0 1 026,1 1 146,7 1 155,6
อัตราส่วนทุน% 53,3 % 52,7 % 68,8 % 68,2 %
อัตราทดเกียร์% 22,8 % 24,8 % -17,1 % -15,9 %
ผลตอบแทนการลงทุน, % 37,3 % 36,8 % 44,3 % 43,9 %
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้นหลังหักภาษี% 36,7 % 36,7 % 45,5 % 45,5 %
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน EUR 0,38 0,38 1,40 1,40
กำไรต่อหุ้นปรับลด EUR 0,38 0,38 1,40 1,40
ทุนต่อหุ้น EUR 3,54 3,54 5,50 5,50

การบัญชีสำหรับสัญญาเช่าตาม IFRS 16

การพิจารณาการมีอยู่ของสัญญาเช่า

เมื่อเริ่มต้นสัญญา กลุ่มบริษัทจะประเมินว่าสัญญานั้นเป็นสัญญาเช่าหรือรวมสัญญาเช่า สัญญาประกอบด้วยสัญญาเช่าเมื่อรวมสินทรัพย์ที่ระบุและให้สิทธิ์ในการควบคุมการใช้สินทรัพย์นั้นในระยะเวลาที่กำหนด เป็นเงื่อนไขที่กลุ่มบริษัทจะจ่ายให้ผู้รับเหมาสำหรับสิทธินี้

สินทรัพย์สามารถระบุได้โดยตรง ตัวอย่างเช่น บนพื้นฐานของรหัสประจำตัวเฉพาะ หรือโดยอ้อม ซึ่งในกรณีนี้ สินทรัพย์จะไม่ถูกระบุในสัญญา แต่ในทางปฏิบัติ สัญญาสามารถดำเนินการได้โดยใช้สินทรัพย์เฉพาะเท่านั้น สินทรัพย์ที่ระบุอาจเป็นส่วนที่แยกออกได้ทางกายภาพของสินทรัพย์ที่ใหญ่กว่า หากแสดงเป็นส่วนสำคัญของกำลังการผลิตรวมของสินทรัพย์ หากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งมีตัวเลือกในการเปลี่ยนสินทรัพย์ด้วยสินทรัพย์อื่นและได้รับประโยชน์ทางการเงินจากสินทรัพย์ดังกล่าว สัญญาจะไม่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ที่ระบุและไม่ใช่สัญญาเช่า

ข้อตกลงดังกล่าวทำให้กลุ่มบริษัทสามารถควบคุมได้เมื่อกลุ่มบริษัทได้รับผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจส่วนใหญ่ที่เกิดจากการใช้สินทรัพย์และมีสิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้ตลอดอายุการให้ประโยชน์ สิทธิ์ของกลุ่มในการตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้สินทรัพย์คำนึงถึงสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เหนือสิ่งอื่นใด:

ผลผลิตประเภทใด
เมื่อผลิตผล;
ที่ผลิตผลผลิต; และ
ผลิตออกมาได้เท่าไร
การแยกส่วนของสัญญา

ในบางกรณี สัญญาอาจรวมถึงส่วนประกอบของสัญญาเช่า เนื่องจากสัญญากำหนดให้คู่สัญญาของกลุ่มบริษัทต้องส่งมอบภาระผูกพันต่างๆ ให้กับกลุ่มบริษัท ในข้อตกลงที่มีหลายองค์ประกอบดังกล่าว กลุ่มบริษัทจะระบุแต่ละองค์ประกอบของการเช่าและลงบัญชีแยกกัน สิทธิในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงเป็นองค์ประกอบการเช่าแยกต่างหากเมื่อกลุ่มบริษัทสามารถได้รับประโยชน์จากการใช้สินทรัพย์ดังกล่าวหรือร่วมกับทรัพยากรอื่นๆ ที่กลุ่มบริษัทพร้อมใช้งาน และสินทรัพย์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับหรือเกี่ยวข้องอย่างสูงกับผู้อื่น ทรัพย์สินที่เช่า กลุ่มบริษัทจัดสรรสิ่งตอบแทนตามสัญญาให้กับแต่ละองค์ประกอบการเช่าตามราคาที่แยกจากกัน

ระยะเวลาเช่า

ระยะเวลาการเช่าของสัญญาเช่าหมายถึงช่วงเวลาที่ไม่สามารถยกเลิกสัญญาเช่าได้ ระยะเวลาที่รวมอยู่ในตัวเลือกการขยายเวลาหรือการยกเลิกที่เป็นไปได้นั้นจะถูกเพิ่มเข้าไปในระยะเวลาการเช่า หากมีเหตุผลอย่างสมเหตุสมผลว่ากลุ่มจะใช้ตัวเลือกการขยายเวลาหรือไม่ใช้ตัวเลือกการยกเลิก

สัญญาที่มีระยะเวลาเช่าสูงสุด 12 เดือน และสัญญาที่มีมูลค่าเล็กน้อยของสินทรัพย์อ้างอิงถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน สำหรับสัญญาเหล่านี้ ค่าเช่าที่จ่ายให้กับผู้รับเหมาจะถือเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง สินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงจะไม่บันทึกเป็นเงินสดในงบดุล

การรับรู้เมื่อเริ่มสัญญาเช่า

กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่าและสินทรัพย์ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องเมื่อเริ่มต้นสัญญาเช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าปัจจุบันของค่าเช่าที่ค้างชำระตลอดอายุสัญญาเช่าที่ยังไม่ได้ชำระ ค่าเช่าคิดลดตามอัตราดอกเบี้ยภายในของสัญญาเช่าหรือตามอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมเพิ่มเติมของกลุ่มบริษัท ในทางปฏิบัติ กลุ่มส่วนลดสัญญาเช่าโดยใช้อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อเพิ่มเติมของกลุ่ม เนื่องจากโดยทั่วไปอัตราดอกเบี้ยภายในของสัญญาเช่าของกลุ่มบริษัทมักไม่พร้อม อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อเพิ่มเติมจะขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยในตลาดบวกกับเบี้ยประกันความเสี่ยงเฉพาะประเทศ

ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า สัมปทานวัดมูลค่าด้วยต้นทุนการได้มา ซึ่งรวมถึงมูลค่าของการวัดมูลค่าเริ่มต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่าและต้นทุนทางตรงเริ่มต้นและประมาณการต้นทุนการฟื้นฟูของสินทรัพย์ ตลอดจนค่าเช่าที่ชำระโดยวันที่เริ่มต้นของสัญญาเช่า สัญญาเช่า

ค่าเช่าที่ชำระโดยกลุ่มบริษัทประกอบด้วยการชำระเงินคงที่ ค่าเช่าผันแปร จำนวนเงินที่ต้องชำระภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ ราคาการใช้สิทธิของตัวเลือกการโทร หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลว่าจะใช้สิทธิเลือก และการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับค่าปรับเมื่อเลิกจ้าง หากอายุสัญญาเช่า คำนึงถึง

เมื่อค่าเช่าผันแปรขึ้นอยู่กับดัชนีหรือราคา ค่าเช่าจะถูกนำมาพิจารณาในการกำหนดหนี้สินตามสัญญาเช่า เมื่อเริ่มต้นสัญญา จำนวนของดัชนีหรือราคาปัจจุบันจะถูกใช้ในการคำนวณจำนวนค่าเช่าผันแปร ค่าเช่าผันแปรอื่น ๆ เช่น ค่าเช่าที่จ่ายตามผลของสินทรัพย์ จะไม่รวมอยู่ในหนี้สินตามสัญญาเช่า ผลที่ตามมาคือ การชำระเงินคงที่ ซึ่งขึ้นอยู่กับความสามารถในการดำเนินการของสินทรัพย์ ตัวอย่างเช่น การพิจารณาหนี้สินตามสัญญาเช่า

การวัดมูลค่าสัญญาเช่าในภายหลัง

หลังจากเริ่มต้นข้อตกลง กลุ่มบริษัทจะกำหนดมูลค่าสินทรัพย์ถาวรตามแบบจำลองต้นทุนการได้มา สินทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า และปรับปรุงสำหรับการประเมินหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ ค่าเสื่อมราคารับรู้ตาม IAS 16 (ทรัพย์สิน โรงงานและอุปกรณ์) ราคาตามบัญชีและอายุการให้ประโยชน์ของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ได้รับการทบทวนตามความเหมาะสม อย่างน้อยในแต่ละงบการเงิน และรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าหากมีการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบที่คาดหวังของผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ปริมาณการเช่าในไตรมาสแรกยังคงแข็งแกร่ง โดยเพิ่มขึ้น 20% เป็น 1.4 ล้าน SF
ระบุ 11 จาก 22 กล่องในห้างสรรพสินค้าว่างที่ทรัพย์สินชั้นหนึ่งและกลางแจ้ง
การครอบครองที่แข็งแกร่ง 93.3% สำหรับทรัพย์สินระดับหนึ่งและกลางแจ้ง
ยอดขายระดับ Tier One PSF คงที่ที่ 399 ดอลลาร์และต้นทุนการเข้าพักลดลงเหลือ 11.7%
ดำเนินการบันทึกการจำนองแบบไม่ไล่เบี้ย 180 ล้านเหรียญซึ่งค้ำประกันโดย Waterford Lakes Town Center
โคลัมบัส รัฐโอไฮโอ วันที่ 24 เมษายน 2019 (GLOBE NEWSWIRE) — Washington Prime Group Inc. (NYSE: WPG)ได้รายงานผลประกอบการและการเงินสำหรับไตรมาสแรกสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2019 ซึ่งสะท้อนถึงความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องของการดำเนินการด้านการเงินของบริษัท วัตถุประสงค์การดำเนินงานและเชิงกลยุทธ์

สามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
(ต่อจำนวนหุ้น) 2019 2018
รายได้ (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้นปรับลด ($0.03 ) $0.07
FFO ต่อหุ้นปรับลด $0.31 $0.39

รายละเอียดของแต่ละมาตรการทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAP และการกระทบยอดที่เกี่ยวข้องกับมาตรการทางการเงิน GAAP ที่เปรียบเทียบได้มีอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้

จุดเด่นทางธุรกิจ

ปริมาณการเช่าที่แข็งแกร่งและอาณัติการกระจายผู้เช่า

ปริมาณการเช่าในไตรมาสแรกปี 2019 ยังคงแข็งแกร่งโดยเพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบเป็นรายปี (YOY) รวมเป็น 1.4 ล้าน SF และจำนวนธุรกรรมการเช่าเพิ่มขึ้น 10% YOY;
จาก 1.4 ล้าน SF นั้น 52% ของปริมาณการเช่าใหม่เป็นผลมาจากการเช่าแบบไลฟ์สไตล์ ซึ่งรวมถึงอาหาร เครื่องดื่ม ความบันเทิง ของตกแต่งบ้าน ฟิตเนส และบริการระดับมืออาชีพ และ
บริษัทยังคงสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบอาชีพเช่าซื้อเพื่อเพิ่มความหลากหลายในการเช่า มากกว่า 30 สัญญาเช่าที่ผ่านการรับรองในระหว่างไตรมาส
ตัวชี้วัดการทำงานที่เสถียร

อัตราการเข้าพักชั้นหนึ่งและกลางแจ้งยังคงแข็งแกร่งที่ 93.3% ลดลงเพียง 40 จุดพื้นฐาน
การครอบครองทรัพย์สิน 42 ระดับ Tier One ลดลง 20 คะแนนพื้นฐานเป็น 92.1% YOY ในขณะที่อสังหาริมทรัพย์ 51 Open Air ลดลง 60 คะแนนพื้นฐานเป็น 94.7% YOY;
Tier One ยอดขาย PSF อยู่ที่ 399 ดอลลาร์ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2019;
ต้นทุนการครอบครองระดับที่ 1 ลดลง 20 คะแนนตามปีต่อปี เป็น 11.7%; และ
สเปรดการเช่าสำหรับข้อตกลงใหม่เพิ่มขึ้น 13.2% ในช่วงไตรมาสสำหรับสินทรัพย์ระดับที่หนึ่งและกลางแจ้ง
ผลการดำเนินงานสุทธิ ผลการดำเนินงาน

ไตรมาสแรก 2019 Tier One รายได้จากการดำเนินงานสุทธิ (NOI) ที่เปรียบเทียบได้ลดลง YOY 5.7% ในขณะที่ Open Air ที่เปรียบเทียบได้ NOI เพิ่มขึ้น 0.6% ส่งผลให้ลดลงรวมกัน 4.0%
เมื่อไม่รวมผลกระทบเชิงลบประมาณ 4.7 ล้านดอลลาร์ของค่าสัญญาเช่าและรายได้ค่าเช่าที่เกิดจากการล้มละลายของสมอเรือในปี 2561 (ร้าน Bon-Ton, Sears, Toys R Us) ในไตรมาสแรกปี 2019 ที่เปรียบเทียบ NOI สำหรับ Tier One และ Open Air นั้นค่อนข้างคงที่ โดยการปรับปรุงสำหรับ Tier One และพอร์ตเปิดโล่งเป็น (1.0)% และ 2.9% ตามลำดับ และ
แม้ว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการกำจัดหิมะและการประกันภัยจะสูงกว่าที่คาดไว้ แต่โดยทั่วไปแล้ว NOI ก็สอดคล้องกับความคาดหวังภายในในไตรมาสนี้
ความคืบหน้าการพัฒนาขื้นใหม่และห้างสรรพสินค้า

ตามที่แสดงในช่วงไตรมาสแรกของปี 2019 เพิ่มเติม ทางบริษัทได้ให้ข้อมูลอัปเดตตามเวลาจริงเกี่ยวกับห้างสรรพสินค้า 29 แห่งภายในอาคาร Tier One และ Open Air ที่ว่างอยู่ในปัจจุบันหรือที่มีแนวโน้มจะปิด (Sears) ตามที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ ไม่รวมพื้นที่ที่บุคคลที่สามเป็นเจ้าของ เช่น Seritage Growth Properties
Washington Prime Group มีความยินดีที่จะประกาศว่าพื้นที่ 11 หรือ 50% จากพื้นที่ทั้งหมด 22 แห่งที่ปัจจุบันว่างในพอร์ตโฟลิโอหลักได้รับการแก้ไขแล้วโดยความพยายามอย่างแข็งขันในการพัฒนาและการเช่าผ่านสัญญาเช่าที่ลงนามหรือหนังสือแสดงเจตจำนง
ซึ่งรวมถึงสิ่งต่อไปนี้ทั้งหมดที่อยู่ในทรัพย์สินระดับที่หนึ่ง:
ร้านค้าปลีกอุปกรณ์ตกแต่งบ้านและสินค้าลดราคาได้สรุปจดหมายแสดงเจตจำนงที่จะเปลี่ยน Sears ที่ Longview Mall ใน Longview รัฐเท็กซัส
ผู้ค้าปลีกเครื่องกีฬาแห่งชาติได้จัดทำหนังสือแสดงเจตจำนงเพื่อแทนที่ Herberger’s (Bon-Ton Stores) ในอดีต ดิลลาร์ดที่สร้างขึ้นใหม่จะเข้ามาแทนที่เซียร์ และผู้ค้าปลีกระดับประเทศหลายแห่งได้ลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงที่จะเปลี่ยนอดีตการกีฬาที่ Mesa Mall ซึ่งตั้งอยู่ในแกรนด์จังค์ชัน รัฐโคโลราโด
ที่ Southern Hills Mall ใน Sioux City รัฐไอโอวา บริษัทได้ดำเนินการหนังสือแสดงเจตจำนงกับผู้ค้าปลีกราคาต่ำกว่าระดับประเทศ และได้รับหนังสือแสดงเจตจำนงจากผู้ค้าปลีกอุปกรณ์ตกแต่งบ้านระดับชาติเพื่อมาแทนที่สถานที่ตั้งเดิมของเซียร์
Dillard’s จะเพิ่มสถานที่แห่งที่สองแทนที่ Herberger’s (ร้าน Bon-Ton Stores) เดิมภายใน Southgate Mall ใน Missoula, Montana;
บริษัทได้ทำสัญญาเช่ากับผู้ค้าปลีกในประเทศหลายรายรวมถึง Big Lot, Ulta Beauty และ Five Below; และมีสัญญาเช่าสี่ฉบับสำหรับลายเซ็นของผู้ค้าปลีกระดับประเทศเพื่อแทนที่ร้าน Sears เดิมที่ Grand Central Mall ใน Parkersburg รัฐเวสต์เวอร์จิเนีย
บริษัทได้ทำสัญญาเช่ากับ Dunham’s Sports เพื่อเข้าร่วมกลุ่มผู้เล่นตัวจริงที่ Morgantown Mall ในมอร์แกนทาวน์ เวสต์เวอร์จิเนีย แทนที่พื้นที่ที่เคยครอบครองโดย Elder Beerman (ร้าน Bon-Ton)
บริษัทได้ลงนามในข้อตกลงการพัฒนากับ Crawford Hoying ผู้พัฒนาแบบผสมซึ่งมีฐานอยู่ในโคลัมบัส เพื่อร่วมทุนในการพัฒนา Sears ที่ Polaris Fashion Place ในเมืองโคลัมบัส รัฐโอไฮโอ
บริษัทอยู่ในขั้นตอนของการได้รับสิทธิ์ที่จำเป็นสำหรับ WestShore Plaza ในแทมปา ฟลอริดา และกำลังหารือเกี่ยวกับการร่วมทุนของการพัฒนาขื้นใหม่แบบผสมผสานนี้ซึ่งจะมาแทนที่ห้างสรรพสินค้าเซียร์
RoomPlace กำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างและคาดว่าจะเปิดให้บริการในฤดูใบไม้ร่วงปี 2019 แทนที่ Carsons Pirie Scott (ร้าน Bon-Ton Stores) เดิมที่ Lincolnwood Town Center ในลินคอล์นวูด รัฐอิลลินอยส์ และ
RoomPlace และ Round1 Entertainment จะเข้ามาแทนที่ Sears เดิมที่ The Mall ที่ Fairfield Commons ในเมือง Dayton รัฐโอไฮโอ ผู้เช่ารายใหม่เหล่านี้กำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างและคาดว่าจะเปิดให้บริการในปลายปี พ.ศ. 2562
นอกเหนือจากข้างต้น Marshalls จะเข้ามาแทนที่ Toys R Us เดิมที่ Plaza ที่ Buckland Hills ใน Manchester Hills รัฐ Connecticut และร้านค้าปลีกเครื่องกีฬาแห่งชาติได้จัดทำหนังสือแสดงเจตจำนงเพื่อแทนที่ Toys and Babies R Us เดิมที่ Forest พลาซ่า ตั้งอยู่ในเมืองร็อกฟอร์ด รัฐอิลลินอยส์

ธุรกรรมทางการเงิน
บริษัทเสร็จสิ้นการจัดวางเงินกู้เพื่อการจำนองเชิงพาณิชย์มูลค่า 180.0 ล้านดอลลาร์บนวอเตอร์ฟอร์ด เลคส์ ซึ่งเป็นสินทรัพย์ระดับหนึ่งที่ตั้งอยู่ในเมืองออร์ลันโด รัฐฟลอริดา ธุรกรรมนี้ รวมถึงรายได้ที่คาดว่าจะได้รับจากการรีไฟแนนซ์ตามแผนของหนี้จำนองปี 2019 จะเพียงพอกับตั๋วเงินไม่มีหลักประกันอาวุโส $250M ซึ่งจะครบกำหนดในปี 2020

Louis Conforti, CEO และ Director, คำอธิบาย
“ให้ฉันใช้เวลาสักครู่เพื่อสรุปไตรมาสที่แล้วผ่านหัวข้อย่อยสองสามข้อ:

เราเช่าพื้นที่ 1.4 ล้าน SF;
การเช่าไลฟ์สไตล์คิดเป็น 52% ของปริมาณการเช่าใหม่
Tier One และ Open Air อยู่ที่ 93.3%;
ค่าเข้าพักระดับที่ 1 อยู่ที่ 11.7%;
PSF ยอดขาย Tier One อยู่ที่ 399 ดอลลาร์;
สเปรดการเช่า Tier One และ Open Air สำหรับข้อตกลงใหม่อยู่ที่ 13.2% ในระหว่างไตรมาส
Tier One และ Open Air เทียบได้กับการเติบโตของ NOI (4.0%)
เราจัดกิจกรรม กิจกรรม และการจัดวาง 674 งาน;
เราจัดการ 50% ของตำแหน่งว่างในห้างสรรพสินค้าของเรา และกำลังทำงานอยู่เบื้องหลังเพื่อให้ผู้เช่าเหล่านี้พร้อมใช้งาน
เราให้เงินทุนแก่ Waterford Lakes ในราคา 180 ล้านเหรียญพร้อมคูปองทั้งหมด 4.86%;
เราคงไว้ซึ่งแนวทาง FFO ของเรา และเป็นผลให้คาดการณ์ NOI ในปี 2020 ที่เปรียบเทียบกันได้ที่ 2.0% – 3.0% และ
เราปล่อยให้นโยบายการจ่ายเงินปันผลปี 2562 ไม่เปลี่ยนแปลง
“หลักฐานข้างต้นเป็นหลักฐานว่าเรายุ่งแค่ไหน และตอนนี้ฉันน่าจะจบการวิจารณ์ของฉันได้แล้ว ฉันไม่สามารถ เพื่อนร่วมงานของฉันทำงานหนักเกินไปที่จะเปลี่ยนทรัพย์สินของเราให้กลายเป็นศูนย์กลางเมืองที่มีอำนาจเหนือกว่า และฉันจะทำให้พวกเขาเสียประโยชน์ หากฉันไม่รวมตัวกันเพื่อปกป้องความพยายามของพวกเขา เช่นเดียวกับบรรดาเพื่อนในอุตสาหกรรมที่เข้มแข็งซึ่งกำลังปรับตัวเข้ากับระเบียบโลกใหม่ . โดยคำนึงถึงสิ่งนี้…

“’ฉันอ่านข่าววันนี้ โอ้ ที่รัก’…

วารสารศาสตร์สีเหลืองกำหนดได้ดีที่สุดว่าเป็นการรายงานที่เน้นเรื่องอติพจน์เหนือข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง ในช่วงสองสัปดาห์ก่อน ‘รายงานการวิจัย’ และบทความในหนังสือพิมพ์ที่เรียกกันว่า ‘รายงานการวิจัย’ แสดงให้เห็นว่าภาคส่วนของเราอยู่ภายใต้ความโลดโผนนี้อย่างไร ด้วยเหตุนี้ ฉันจึงพบว่าจำเป็นต้องหักล้างข้อมูลเท็จดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของราคาหุ้นที่ลดลงซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกับการเผยแพร่ที่เกี่ยวข้อง

“Washington Prime Group มีทีมวิเคราะห์ด้านการเงินและข้อมูลประชากรที่นำโดย Charlie Adams ให้ฉันบอกคุณชาร์ลีไม่ทรมานคนโง่ เราจะพูดได้ว่าเขาเป็นคนที่สงสัยในข้อสรุปและลักษณะที่ไม่สมบูรณ์ของสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ดังนั้นเขาจึงรวมทีมของเขาและไปแข่งขันกันเรื่องเท็จเหล่านี้

“รายงานการวิจัยฉบับหนึ่งเน้นไปที่การเติบโตของการมาเยี่ยมเยียน กลุ่มที่เป็นปัญหาใช้ข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ซึ่งหากไม่มีการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและวิธีการที่ใช้ ฉันจะพิจารณาตามมูลค่าที่ตราไว้ ข้อสรุปคือปริมาณการใช้ข้อมูลสูงสุดในช่วงไตรมาสที่สี่ปี 2018 และความหมายดูเหมือนว่าการล่มสลายได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว รอสักครู่…เมื่อตรวจสอบอย่างใกล้ชิด จุดข้อมูลสองจุดถูกละเว้นจากรายงานการวิจัยดังกล่าวโดยสะดวก การละเลยที่น่าสงสัยประการแรกคือในขณะที่การเติบโตของการเข้าชม YOY มีการชะลอตัวเล็กน้อย แต่ก็ยังมีการเติบโต YOY ในเชิงบวก

“การละเลยที่เด่นชัดยิ่งขึ้นอย่างที่สองคือการเติบโตของการเยี่ยมชมข้อเท็จจริงฟื้นตัวทันทีในช่วงไตรมาสแรกของปี 2019 เมื่อตรวจสอบกราฟ Bloomberg มีความผันผวนอย่างแท้จริงซึ่งอาจเป็นผลมาจากความลำเอียงของข้อมูลเมื่อเทียบกับผลลัพธ์จริง แม้ว่าในช่วงระยะเวลาหนึ่งและสามปี แนวโน้มก็เป็นไปในเชิงบวกอย่างไม่มีที่ติ ตรวจสอบตัวเองบนเทอร์มินัล Bloomberg ของคุณ

“สิ่งสำคัญที่สุดคือแนวโน้มการเติบโตของการมาเยี่ยมเยียนเป็นไปในเชิงบวก และฉันคิดว่าเป็นเพราะภาคส่วนของเราได้เรียนรู้บทเรียนอันมีค่าของการกระจายสินค้าออกจากเครื่องแต่งกาย (ทั้งโดยการเลือกและการขัดสี) และนำเสนอสินค้าและบริการที่แตกต่างให้กับแขกมากขึ้นเรื่อยๆ บางคนทำเร็วกว่าคนอื่น

“รายงานที่น่าสงสัยครั้งต่อไปคือบทความในสื่อเรื่อง ‘What Retail Recovery? ห้างสรรพสินค้าภายใต้แรงกดดันเมื่อร้านค้าปิด’ ลองแยกส่วนบทความนี้ออกด้วย เนื่องจากมีสถิติที่น่าสนใจหลายประการซึ่งรับประกันการตรวจสอบเพิ่มเติม

“ตัวอย่างเช่น บทความอ้างการศึกษาโดยนักวิเคราะห์ด้านการขายซึ่งระบุว่า ‘ร้านค้าอีก 75,000 แห่งหรือประมาณหนึ่งในสิบของร้านค้าที่มีอยู่ ณ ไตรมาสที่สามของปี 2018 จะต้องปิดตัวลงภายในปี 2026 หากการรุกการค้าปลีกออนไลน์ยังคงเพิ่มขึ้นจาก ปัจจุบัน 16% ถึง 25%’ วัวศักดิ์สิทธิ์นี้เท่ากับปิดมากกว่า 10,000 ต่อปีในช่วงเจ็ดปีถัดไป! นี่คือปัญหาของคำทำนายนี้…โดยถือว่าการเติบโตของอีคอมเมิร์ซทั้งหมดส่งตรงไปยังผู้บริโภคโดยไม่สนใจข้อเท็จจริง ซื้อออนไลน์รับสินค้าในร้านค้า (BOPIS) และคลิกและรวบรวมเป็นสองกลุ่มออนไลน์ที่เติบโตเร็วที่สุดและเพิ่มขึ้นเร็วกว่าอีคอมเมิร์ซโดยรวมถึงห้าเท่า .

“การศึกษานี้สรุปเพิ่มเติมว่า 75% ของการเติบโตของร้านค้าปลีกทั้งหมดจะได้รับแรงหนุนจากการเติบโตทางออนไลน์ แม้จะมีข้อมูลล่าสุดจากไตรมาสที่สามของปี 2018 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเพียง 26% ของการเติบโตของร้านค้าปลีกทั้งหมดนั้นมาจากการซื้อออนไลน์ ในขณะที่ 74% ที่มหันต์นั้นยังคงขับเคลื่อนโดยทางกายภาพ กล่าวอีกนัยหนึ่งการคาดการณ์ของพวกเขาถือว่าตรงกันข้ามกับข้อมูลจริงที่แสดงอยู่ สิ่งนี้ไม่สอดคล้องกันเนื่องจากบังคับให้โมเดลของพวกเขาสมมติว่าร้านค้าปลีกทางกายภาพต้องปิดร้านเพื่อดำเนินการตามการคาดการณ์

“การเติบโตทางออนไลน์ที่อ้างถึงในการศึกษานี้ค่อนข้างสูงส่ง…100% สำหรับชิ้นส่วนรถยนต์ 200% สำหรับการปรับปรุงบ้าน และ 400% สำหรับร้านขายของชำ ฉันจะยอมรับในขณะที่พวกเขาลืมที่จะทำเครื่องหมายและผูกการคาดการณ์อีคอมเมิร์ซของพวกเขาด้วยข้อเท็จจริงที่เรียบง่ายและการเติบโตของยอดขายออนไลน์ในปัจจุบันส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับผู้บริโภคที่หยิบสินค้าจากที่ตั้งจริง

“ต่อไปเรามาดูการปิดร้านปี 2019 กัน ยังไม่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการปิดจำนวน 5,994 แห่งในปีนี้ มันเหม็น. อย่างไรก็ตาม การแยกวิเคราะห์ข้อมูลเล็กน้อยจะให้สีตามลักษณะของการปิดเหล่านี้ เครือข่ายค้าปลีกหกแห่งคิดเป็น 73% ของการปิด 2019 เมื่อเทียบกับ 21 และ 16 ในปี 2017 และ 2018 ตามลำดับ แนวคิดเพิ่มเติมจะไม่อยู่ภายใต้ … เฉพาะแนวคิดที่ไม่ดีเท่านั้น

“สิ่งนี้พูดถึงประเด็นสำคัญที่เราได้สนับสนุนอย่างชัดเจน: ผู้ค้าปลีกเสื้อผ้าที่ขายสินค้าเกินกำลังที่มีสินค้าเส็งเคร็งควรไปในทางของ avifauna ที่อธิบายว่า ‘อ้วนและบินไม่ได้, เงอะงะและเงอะงะ’ ซึ่งมีถิ่นกำเนิดในเกาะมอริเชียสและสูญพันธุ์ ในช่วงศตวรรษที่สิบเจ็ด1 .

“จากนั้นก็มีการกล่าวถึงการผิดนัดของเจ้าของบ้าน สิ่งที่ทำให้ฉันคลั่งไคล้คือเมื่อมีการใช้เหตุการณ์ที่แปลกประหลาดเพื่อคาดการณ์สมมติฐานทั่วไป (และบ่อยกว่าที่ไม่คลุมเครือ) ตัวอย่างเช่น สินทรัพย์ที่มีเลเวอเรจเกินหนึ่งรายการถูกเน้นในบทความซึ่งแสดงการครอบครองที่ยุติธรรมถึงปานกลาง (86%) ก่อนการขยาย 850,000 SF รวม 2.4 ล้าน SF ยิ่งสถานการณ์เลวร้ายลง สินทรัพย์นี้ตั้งอยู่ภายในแหล่งกักเก็บน้ำที่ไม่สามารถดูดซับพื้นที่ที่มีอยู่ได้ นับประสาพื้นที่ที่เพิ่มขึ้น เกือบลืมไปว่า…อัตราการใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ที่ใช้สำหรับการประเมินมูลค่านั้นต่ำกว่าห้าเปอร์เซ็นต์

“อันที่จริง CMBS (ตามที่ Trepp จัดหาให้) มีผลงานที่ดีในอดีต การกระทำผิดโดยรวม ณ เดือนมีนาคม 2019 อยู่ที่ 2.88% เมื่อเทียบกับการกระทำผิดในเดือนมีนาคม 2018 ที่ 4.55% สำหรับภาคส่วนที่รักของฉัน การกระทำผิดได้ลดลงจริงแล้ว 100 คะแนนพื้นฐานเป็น 4.90% ซึ่งรวมถึงสินเชื่อ CMBS ซีรีส์ 1.0 ที่น่าสงสัยทั้งหมดที่มีการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ ‘ฟองสบู่’ พูดง่ายๆ ตลาดกำลังจัดการกับเงินกู้ CMBS ที่ขาดความรับผิดชอบซึ่งมาจากรอบก่อนหน้า โปรดจำไว้ว่า เงินกู้ที่ไม่ดีไม่ได้หมายความว่าเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ดีเสมอไป

“สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด บทความระบุว่า ‘อัตราตำแหน่งว่างในห้างสรรพสินค้า…เพิ่มขึ้นในไตรมาสแรกเป็น 9.3% จาก 9.0% ในไตรมาสที่สี่ของปี 2018 ตามรายงานของบริษัทวิจัยอสังหาริมทรัพย์ REIS… อัตราตำแหน่งว่างสูงสุดนับตั้งแต่ไตรมาสที่สามของปี 2011 เมื่อถึง 9.4%’ การตรวจสอบข้อเท็จจริงของเราเกิดขึ้นที่ 9.1% ในช่วงเวลาเดียวกัน แม้ว่าเราจะไม่พูดถึงประเด็นพื้นฐานสิบประการก็ตาม

“การชี้แจงยังมีความจำเป็นเกี่ยวกับอัตราว่างในการค้าปลีกโดยรวม รวมถึงห้างสรรพสินค้าระดับภูมิภาคและศูนย์การค้าซึ่งสูงกว่า 10% ตาม REIS เหตุผลหลักที่ห้างสรรพสินค้าในภูมิภาคเพิ่มขึ้น 30 คะแนนพื้นฐานนั้นเกิดจาก Sears แม้ว่า REIS ยังกล่าวถึงรายได้ค่าเช่าที่ทรงตัวในช่วงเวลาเดียวกันแม้ว่าจะมีการสะดุด นี้ไม่ได้ทำให้มันเป็นบทความที่ตีพิมพ์…ฉันจะตรวจสอบเชิงอรรถ?

“สิ่งนี้พูดถึงอีกรูปแบบหนึ่งที่เรานำมาใช้ และสามารถกำหนดลักษณะได้ดีที่สุดโดยรักษาความแปรปรวนน้อยที่สุดตามตัวชี้วัดการดำเนินงาน ในขณะที่เรากระจายการเช่า เปิดใช้งานพื้นที่ส่วนกลาง และทำสิ่งที่ยอดเยี่ยมอื่นๆ มากมาย Washington Prime Group จะทำการตัดสินใจอย่างรอบคอบต่อไปเนื่องจากเกี่ยวข้องกับการเช่า และถ้ามันหมายถึงการละทิ้งผู้ค้าปลีกแฟชั่นจูเนียร์ที่จืดชืดสำหรับผู้เช่าที่จะสร้างความแตกต่างและการผสมผสานผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายแม้ในอัตราค่าเช่าที่ต่ำกว่า เช่นนั้นก็เป็นเช่นนั้น เราสามารถบรรลุความสมดุลที่ละเอียดอ่อนนี้ได้ในช่วงสามปีที่ผ่านมาและจะทำต่อไปเนื่องจากส่งผลให้สินทรัพย์มีไดนามิกมากขึ้น

“ความปรารถนาของฉันถูกแบ่งปันกับเพื่อนร่วมงานของเราทุกคน เราห่างไกลจากความเข้าใจผิดและตระหนักดีว่าภาคส่วนของเราต้องการการล้างข้อมูลนี้อย่างมาก อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์และไม่ถูกต้องควรได้รับการแก้ไขด้วยการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพอย่างเข้มงวด

“สรุปคืออย่าเดิมพันกับบริษัทของเราเพราะ Charlie, Morgan, Tasha, Bill, Steve, Greg, Brandon, B, Kristie, Tembra, Jimmy, Carmen, Rocky, Hilary, Hannah, Matt, Alan, James และคนอื่นๆ ที่ Washington Prime Group จะพิสูจน์ว่าคุณคิดผิดโดยบดขยี้มันออกมา”

¹นกโดโด

ผลประกอบการไตรมาสแรก

ผลขาดทุนสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญสำหรับไตรมาสแรกของปี 2562 อยู่ที่ 5.2 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.03 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อหุ้นปรับลด เทียบกับรายได้ 14.0 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.07 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลดในปีที่แล้ว ความแตกต่างของ YOY เกี่ยวข้องกับการล้มละลายของรายย่อยเป็นหลักและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนดอกเบี้ยจ่ายที่สูงขึ้น นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายทั่วไปและการบริหารเพิ่มขึ้น 4.5 ล้านดอลลาร์ YOY ซึ่ง 3.5 ล้านดอลลาร์เป็นผลมาจากผลกระทบของมาตรฐานการบัญชีสัญญาเช่าฉบับใหม่ ซึ่งห้ามไม่ให้บริษัทใช้การเช่าซื้อภายในและการดำเนินการทางกฎหมายที่ไม่เพิ่มเป็นทุน และ 1.9 ล้านดอลลาร์เป็นค่าใช้จ่ายในการชดเชย ที่เกิดขึ้นในช่วงไตรมาสแรกของปี 2562

NAREIT Funds from Operations (FFO) สำหรับไตรมาสแรกของปี 2562 อยู่ที่ 70.1 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.31 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด ซึ่งเปรียบเทียบกับ 86.5 ล้านดอลลาร์หรือ 0.39 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลดในช่วงไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว FFO ที่ลดลงของ YOY เกี่ยวข้องกับรายการที่กล่าวถึงข้างต้นเป็นหลัก ซึ่งส่งผลกระทบต่อขาดทุนสุทธิ

กิจกรรมทางการเงิน

การจัดเตรียม

ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2019 บริษัทได้เสร็จสิ้นการขายส่วนเพิ่มเติมของร้านอาหารที่เกินราคาให้กับ FCPT Acquisitions, LLC (“Four Corners”) ซึ่งสร้างรายได้สุทธิประมาณ 12.1 ล้านดอลลาร์ บริษัทคาดว่าจะปิดการขายได้เกือบ 25.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ที่เหลืออยู่ในปี 2019 โดยขึ้นอยู่กับการตรวจสอบสถานะและเงื่อนไขการปิดบัญชี

สินเชื่อที่อยู่อาศัย

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2019 บริษัทในเครือของบริษัทได้ปิดบันทึกการจำนองแบบไม่ต้องไล่เบี้ยมูลค่า 180.0 ล้านดอลลาร์ โดยมีกำหนดระยะเวลาสิบปีและอัตราคงที่ที่ 4.86% โดย Waterford Lakes Town Center ซึ่งเป็นทรัพย์สินระดับ Tier One ที่ตั้งอยู่ในเมืองออร์แลนโด ฟลอริดา. เจ้าหนี้ตั๋วจำนองต้องชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายเดือน และจะครบกำหนดในวันที่ 6 พฤษภาคม 2572 รายได้สุทธิส่วนใหญ่นำไปใช้ในการลดหนี้ของบริษัทตามที่กล่าวไว้ข้างต้น

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2019 บริษัทได้ใช้ทางเลือกที่สองในสามตัวเลือกเพื่อขยายอายุตั๋วจำนอง 65.0 ล้านดอลลาร์ที่จ่ายใน Weberstown Mall ซึ่งเป็นทรัพย์สินระดับ Tier One ที่ตั้งอยู่ในเมืองสต็อกตัน รัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นเวลาหนึ่งปี วันครบกำหนดที่ขยายออกไปคือวันที่ 8 มิถุนายน 2020 โดยอาจมีการต่ออายุหนึ่งปีตามตัวเลือกของบริษัท ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้และการชำระค่าธรรมเนียมการต่อสัญญาตามธรรมเนียม

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2019 บริษัทได้ใช้ตัวเลือกแรกจากสองตัวเลือกเพื่อขยายอายุตั๋วจำนอง 52.0 ล้านดอลลาร์ที่ชำระใน Town Center of Aurora ซึ่งเป็นทรัพย์สินระดับ Tier One ที่ตั้งอยู่ในเมืองออโรรา รัฐโคโลราโด เป็นเวลาหนึ่งปี วันครบกำหนดที่ขยายคือวันที่ 1 เมษายน 2020 โดยอาจมีการต่ออายุหนึ่งปีตามตัวเลือกของบริษัท ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้และการชำระค่าธรรมเนียมการต่อสัญญาตามธรรมเนียม ตามเงื่อนไขของตัวเลือกการขยายเวลา บริษัทได้ทำสัญญาแลกเปลี่ยนอนุพันธ์ซึ่งกำหนดอัตราดอกเบี้ยของตั๋วเงินจ่ายที่ 4.76% ตลอดระยะเวลาการขยายทั้งสอง

2019 คำแนะนำ

บริษัทปรับปรุงแนวทางสำหรับผลขาดทุนสุทธิในปีงบประมาณ 2019 ที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญในช่วง $(0.16) ถึง $(0.06) ต่อหุ้นปรับลด จาก $(0.09) ถึง $(0.02) ต่อหุ้นปรับลด สาเหตุหลักมาจากค่าเสื่อมราคาที่สูงขึ้น บริษัทยืนยันคำแนะนำสำหรับ FFO ปีงบประมาณ 2019 อีกครั้งในช่วง 1.16 ถึง 1.24 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด

ตารางต่อไปนี้แสดงการกระทบยอดสำหรับช่วงที่คาดว่าจะขาดทุนสุทธิโดยประมาณที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญต่อหุ้นปรับลด ต่อ FFO โดยประมาณต่อหุ้นปรับลด ตามที่ปรับปรุงสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2019

ต่ำ
สุด ระดับไฮ
เอนด์
ประมาณการขาดทุนสุทธิของผู้ถือหุ้นสามัญต่อหุ้นปรับลด $ (0.16 ) $ (0.06 )

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายรวมถึงส่วนแบ่งของกิจการที่ยังไม่ได้รวมบัญชี 1.32 1.30
FFO โดยประมาณต่อหุ้นปรับลด $ 1.16 $ 1.24

ในขณะที่บริษัทยังคงคำแนะนำสำหรับปีงบประมาณ 2019 ที่เทียบได้กับการเติบโตของ NOI ที่ (3.0)% ถึง (1.0)% สำหรับอสังหาริมทรัพย์ระดับ Tier One และ Open Air ขณะนี้คาดว่าจะอยู่ที่จุดต่ำสุดของช่วงคำแนะนำ NOI ดังกล่าวโดยหลักแล้วเนื่องจากผลกระทบ ของการล้มละลายของผู้ค้าปลีกรายใหญ่หลายแห่งที่เกิดขึ้นในช่วงไตรมาสแรกของปี 2019 สมมติฐานหลักอื่นๆ สำหรับปี 2019 ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง และสามารถดูได้ในรายงานข้อมูลเพิ่มเติมที่มีอยู่ในส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ของเว็บไซต์ของบริษัท

ตารางต่อไปนี้แสดงการกระทบยอดของช่วงที่คาดว่าจะขาดทุนสุทธิของผู้ถือหุ้นสามัญจากงบการเงิน GAAP ไปจนถึงประมาณการ NOI ของบริษัทสำหรับปี:

(ดอลลาร์เป็นพัน)
ต่ำ
สุด ระดับไฮ
เอนด์
ขาดทุนสุทธิ $ (35,000 ) $ (13,000 )
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 253,000 251,000
ค่าใช้จ่ายทั่วไปและการบริหารและองค์กร 74,000 70,000
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 152,000 150,000
กำไรจากการขาย outparcels (15,000 ) (17,000 )
ส่วนแบ่งตามสัดส่วนของการร่วมทุนที่ยังไม่รวมบัญชีใน NOI 69,000 71,000
คุณสมบัติที่ไม่สามารถเปรียบเทียบได้และอื่น ๆ (1) (8,000 ) (10,000 )
คุณสมบัติ Tier 2 และ Noncore (37,000 ) (40,000 )
คาดการณ์ NOI – Tier One และ Open Air $ 453,000 $ 462,000
คาดการณ์การเติบโตของ NOI เมื่อเทียบปีต่อปี (2) (3.0 %) (1.0 %)
รวมถึงรายได้ค่าธรรมเนียม การยกเลิกและประมาณการยอดขายที่สูงกว่า ค่าเช่าเส้นตรง การปรับตลาดที่ยุติธรรม และ NOI สำหรับอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่สามารถเปรียบเทียบได้
รายงาน 2018 เปรียบเทียบ NOI ที่ปรับแล้วสำหรับการจำหน่ายทรัพย์สินที่เกิดขึ้นจริงและที่คาดการณ์ไว้คือ 466.7 ล้านดอลลาร์
สำหรับไตรมาสที่สองของปี 2019 บริษัทประมาณการผลขาดทุนสุทธิของผู้ถือหุ้นสามัญอยู่ในช่วง $(0.08) ถึง $(0.04) ต่อหุ้นปรับลด และ FFO อยู่ในช่วง 0.25 ถึง $0.28 ต่อหุ้นปรับลด

การกระทบยอดช่วงของกำไรสุทธิโดยประมาณต่อหุ้นปรับลดเป็น FFO โดยประมาณต่อหุ้นปรับลดสำหรับไตรมาสที่สองของปี 2019 มีดังนี้

ต่ำ
สุด ระดับไฮ
เอนด์
ประมาณการขาดทุนสุทธิของผู้ถือหุ้นสามัญต่อหุ้นปรับลด $ (0.08 ) $ (0.04 )
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายรวมถึงส่วนแบ่งของกิจการที่ยังไม่ได้รวมบัญชี 0.33 0.32
FFO โดยประมาณต่อหุ้นปรับลด $ 0.25 $ 0.28

Earnings Call และ Webcast วันที่ 25 เมษายน

บริษัทจะเป็นเจ้าภาพการประชุมทางโทรศัพท์รายไตรมาสและการออกอากาศทางเว็บแบบเสียงในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2019 เวลา 11:00 น. ตามเวลาตะวันออก

ถ่ายทอดสดจะสามารถใช้ได้ในโหมดฟังเท่านั้นจากส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ของเว็บไซต์ของ บริษัท ฯ ที่www.washingtonprime.com ผู้ฟังสามารถเข้าถึงการโทรได้โดยกด 844.646.4463 (หรือ +1.615.247.0256 สำหรับการโทรระหว่างประเทศ) และ ID การประชุมสำหรับการโทรคือ 7295326

การเล่นเสียงของการโทรซ้ำจะมีอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท หรือโทร 855.859.2056 (หรือ +1.404.537.3406 สำหรับการโทรระหว่างประเทศ) รหัสผ่านเล่นซ้ำคือ 7295326 เริ่มในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2019 เวลาประมาณ 13:00 น. ตามเวลาตะวันออก จนถึงเที่ยงคืนของวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2019

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลงานและทรัพย์สินของบริษัท โปรดดูรายงานข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนนักลงทุนสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของบริษัท เอกสารเผยแพร่นี้รวมถึงข้อมูลเพิ่มเติมถูกส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในแบบฟอร์ม 8-K

เกี่ยวกับ Washington Prime Group

Washington Prime Group Inc. เป็น REIT สำหรับการค้าปลีกและเป็นผู้นำที่ได้รับการยอมรับในด้านความเป็นเจ้าของ การจัดการ การเข้าซื้อกิจการ และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีก บริษัทรวมพอร์ตอสังหาริมทรัพย์ระดับชาติเข้ากับความเชี่ยวชาญในภาคส่วนศูนย์การค้าทั้งหมด เพื่อเพิ่มกระแสเงินสดผ่านการจัดการสินทรัพย์อย่างเข้มงวด และให้โอกาสใหม่แก่ผู้ค้าปลีกที่มองหาการเติบโตทั่วทั้งสหรัฐอเมริกา Washington Prime Group® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท เรียนรู้เพิ่มเติมที่www.washingtonprime.com

ติดต่อ

Lisa A. Indest, CAO & EVP, ฝ่ายการเงิน, 614.887.5844 หรือlisa.indest@washingtonprime.com

Kimberly A. Green, VP, Investor Relations & Corporate Communications, 614.887.5647 หรือkim.green@washingtonprime.com

มาตรการทางการเงินแบบ non-GAAP

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ประกอบด้วย FFO และ NOI รวมถึงการเติบโตของ NOI ทรัพย์สินเดียวกัน ซึ่งเป็นการวัดประสิทธิภาพทางการเงินที่ไม่ได้กำหนดโดยหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในสหรัฐอเมริกา (GAAP) การกระทบยอดของมาตรการทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAP เหล่านี้กับมาตรการ GAAP ที่เปรียบเทียบได้โดยตรงที่สุดจะรวมอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ FFO และการเติบโตของ NOI ที่เปรียบเทียบได้คือการวัดผลการดำเนินงานทางการเงินที่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ใช้กันอย่างแพร่หลายในการประเมิน REIT บริษัทเชื่อว่า FFO จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่นักลงทุนเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและเป็นพื้นฐานในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของบริษัทกับกอง REIT อื่นๆ

บริษัทใช้ FFO เพิ่มเติมจากรายได้สุทธิเพื่อรายงานผลการดำเนินงาน เรากำหนด FFO ตามคำจำกัดความที่กำหนดโดย National Association of Real Estate Investment Trusts (NAREIT) เป็นรายได้สุทธิที่คำนวณตาม GAAP ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ ไม่รวมกำไรและขาดทุนจากรายการพิเศษและผลสะสมของการบัญชี การเปลี่ยนแปลง ไม่รวมกำไรและขาดทุนจากการขายหรือจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีกที่คิดค่าเสื่อมราคาก่อนหน้านี้ ไม่รวมค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์ที่คิดค่าเสื่อมราคาได้ บวกกับส่วนที่จัดสรรได้ของ FFO ของกิจการที่ยังไม่ได้รวมบัญชีซึ่งคิดบัญชีตามวิธีส่วนได้เสียของการบัญชีตามส่วนได้เสียทางเศรษฐกิจ

NOI ถูกใช้โดยนักวิเคราะห์อุตสาหกรรม นักลงทุน และผู้บริหารของบริษัท เพื่อวัดผลการปฏิบัติงานของทรัพย์สินของบริษัท NOI หมายถึงรายได้รวมของทรัพย์สินหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบำรุงรักษาทรัพย์สิน ดังนั้น NOI จึงไม่รวมค่าใช้จ่ายบางอย่างที่รวมอยู่ในการกำหนดกำไรสุทธิ เช่น ค่าใช้จ่ายทั่วไปและการบริหารของบริษัท และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทางอ้อม ดอกเบี้ยจ่าย ค่าเสื่อมราคา และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย รายการเหล่านี้ไม่รวมอยู่ใน NOI เพื่อให้ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับผลการดำเนินงานของสถานที่ให้บริการ นอกจากนี้ การคำนวณทรัพย์สินของบริษัทเดียวกัน NOI ยังไม่รวมรายได้จากการบอกเลิกสัญญาและรายได้จากการขายที่เกินราคา นอกจากนี้ บริษัทยังได้ปรับเปลี่ยนรายการเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในการเปรียบเทียบผลลัพธ์จากช่วงเวลาหนึ่งไปอีกช่วงหนึ่ง บางรายการ เช่น ดอกเบี้ยจ่าย ในขณะที่รวมอยู่ใน FFO และรายได้สุทธิ จะไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของสินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์และมักเกิดขึ้นในระดับองค์กรเมื่อเทียบกับระดับอสังหาริมทรัพย์ ด้วยเหตุนี้ ฝ่ายบริหารจึงใช้เฉพาะรายการรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระดับอสังหาริมทรัพย์เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานที่ให้บริการ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ตลอดจนค่าเผื่อการด้อยค่าจะไม่รวมอยู่ใน NOI ด้วยเหตุผลเดียวกันกับที่ไม่รวม FFO ตามคำจำกัดความของ NAREIT ฝ่ายบริหารใช้เฉพาะรายการรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระดับอสังหาริมทรัพย์เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของทรัพย์สิน ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ตลอดจนค่าเผื่อการด้อยค่าจะไม่รวมอยู่ใน NOI ด้วยเหตุผลเดียวกันกับที่ไม่รวม FFO ตามคำจำกัดความของ NAREIT ฝ่ายบริหารใช้เฉพาะรายการรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระดับอสังหาริมทรัพย์เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของทรัพย์สิน ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ตลอดจนค่าเผื่อการด้อยค่าจะไม่รวมอยู่ใน NOI ด้วยเหตุผลเดียวกันกับที่ไม่รวม FFO ตามคำจำกัดความของ NAREIT

มาตรการทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAP มีข้อจำกัด เนื่องจากไม่ได้รวมรายการรายได้และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน ดังนั้น จึงควรพิจารณาเป็นส่วนเสริมของผลลัพธ์ทางการเงินที่นำเสนอตาม GAAP เสมอ นักลงทุนควรเข้าใจว่าการคำนวณของบริษัทสำหรับมาตรการ non-GAAP เหล่านี้อาจเทียบไม่ได้กับการวัดที่คล้ายคลึงกันซึ่งรายงานโดย REIT อื่น ๆ และมาตรการที่ไม่ใช่ GAAP เหล่านี้ไม่ได้แสดงถึงกระแสเงินสดจากการดำเนินงานตามที่กำหนดโดย GAAP ไม่ควรนำมาพิจารณาเป็นทางเลือก กำไรสุทธิที่กำหนดตาม GAAP เป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน และไม่ใช่ทางเลือกแทนกระแสเงินสดที่เป็นตัววัดสภาพคล่อง นักลงทุนพึงระวังว่ารายการที่ไม่รวมอยู่ในมาตรการเหล่านี้เป็นองค์ประกอบสำคัญในการทำความเข้าใจและจัดการกับประสิทธิภาพทางการเงิน

การเปิดเผยข้อมูลกฎระเบียบ (FD)

บริษัทโพสต์ข้อมูลสำคัญทางออนไลน์เป็นประจำในส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ของเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทใช้เว็บไซต์นี้ ข่าวประชาสัมพันธ์ การยื่นต่อ SEC การประชุมทางโทรศัพท์ การนำเสนอ และการออกอากาศทางเว็บเพื่อเปิดเผยเนื้อหา ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะตามระเบียบ FD บริษัทสนับสนุนให้สมาชิกของชุมชนการลงทุนติดตามช่องทางการจัดจำหน่ายเหล่านี้สำหรับการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ ข้อมูลใด ๆ ที่เข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจะไม่ถูกรวมเข้าไว้โดยการอ้างอิง และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารนี้

แถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้า

ข้อความดังกล่าวอิงตามความเชื่อและความคาดหวังในปัจจุบันของฝ่ายบริหารของ WPG และเกี่ยวข้องกับความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่นๆ ที่ทราบและไม่รู้จัก ซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ ผลการดำเนินงาน หรือความสำเร็จที่แท้จริงของ WPG แตกต่างอย่างมากจากผลลัพธ์ ผลการดำเนินงาน หรือความสำเร็จในอนาคต แสดงหรือบอกเป็นนัยโดยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าว ปัจจัยดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเปลี่ยนแปลงคุณภาพสินทรัพย์และความเสี่ยงด้านเครดิต ความสามารถในการรักษารายได้และการเติบโตของรายได้ การเปลี่ยนแปลงในสภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือตลาดโดยทั่วไป และโดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์และตลาดทุน ผลกระทบของการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น ความพร้อมของเงินทุนและการจัดหาเงินทุน ผู้เช่าหรือหุ้นส่วนร่วมทุนล้มละลาย; ความล้มเหลวในการเพิ่มการเข้าใช้ร้านค้าและรายได้จากการดำเนินงานสาขาเดิม ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อกิจการ การจำหน่าย (อีกครั้ง) การพัฒนา การขยาย การให้เช่า และการจัดการทรัพย์สิน การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าเช่าในตลาด แนวโน้มในอุตสาหกรรมค้าปลีก ความสัมพันธ์กับผู้เช่าสมอ ความเสี่ยงเกี่ยวกับทรัพย์สินร่วมทุน ค่าบำรุงรักษาพื้นที่ส่วนกลาง กลไกตลาดการแข่งขัน ระดับและความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย อัตรารายได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ความมั่นคงทางการเงินของผู้เช่าในอุตสาหกรรมค้าปลีก ข้อจำกัดในการจัดหาเงินทุนในปัจจุบันหรือการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าว สภาพคล่องของการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษีและสถานะทางภาษีของ WPG ความล้มเหลวที่จะมีคุณสมบัติเป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ความล้มเหลวในการรีไฟแนนซ์หนี้ตามเงื่อนไขที่เอื้ออำนวย การสูญเสียบุคลากรสำคัญ การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญของอัตราเงินปันผลของหลักทรัพย์หรือความสามารถในการจ่ายเงินปันผลสำหรับหุ้นสามัญหรือหลักทรัพย์อื่น ๆ ข้อจำกัดที่เป็นไปได้เกี่ยวกับความสามารถในการดำเนินการหรือกำจัดทรัพย์สินที่เป็นเจ้าของบางส่วน ความล้มเหลวในการบรรลุรายได้/เงินทุนจากเป้าหมายการดำเนินงานหรือประมาณการ ความล้มเหลวในการบรรลุผลตอบแทนที่คาดการณ์ไว้หรือผลตอบแทนจากการพัฒนา (อีกครั้ง) และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (รวมถึงการร่วมทุน) กำไรที่คาดว่าจะได้รับจากการชำระหนี้ การเปลี่ยนแปลงหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือการตีความ กิจกรรมการก่อการร้ายและการสู้รบระหว่างประเทศ การแก้ไขที่ไม่เอื้ออำนวยของกระบวนการทางกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ ผลกระทบของการเข้าซื้อกิจการและการขายกิจการในอนาคต สินทรัพย์ที่อาจมีค่าธรรมเนียมการด้อยค่า ต้นทุนที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงแนวทางการรายงาน LIBOR หรือวิธีการที่กำหนด LIBOR และความเสี่ยงและความไม่แน่นอนอื่นๆ ซึ่งรวมถึงรายละเอียดเป็นครั้งคราวในแถลงการณ์ของ WPG และรายงานตามระยะเวลาที่ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึงที่อธิบายไว้ใน “ปัจจัยเสี่ยง” ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าในการสื่อสารนี้มีคุณสมบัติตามปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ แถลงการณ์แต่ละฉบับกล่าวถึงวันที่ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้เท่านั้น และ WPG ไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงหรือแก้ไขแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ เพื่อสะท้อนถึงข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ที่ตามมา หรือสถานการณ์ที่ตามมา ผลลัพธ์จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากการคาดการณ์ ความคาดหวัง และแผนปัจจุบัน หากมี นักลงทุน ผู้มีโอกาสเป็นนักลงทุน และอื่นๆ ควรคำนึงถึงความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเหล่านี้อย่างรอบคอบ และความเสี่ยงและความไม่แน่นอนอื่นๆ ซึ่งรวมถึงรายละเอียดเป็นครั้งคราวในแถลงการณ์ของ WPG และรายงานตามระยะเวลาที่ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึงที่อธิบายไว้ใน “ปัจจัยเสี่ยง” ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าในการสื่อสารนี้มีคุณสมบัติตามปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ แถลงการณ์แต่ละฉบับกล่าวถึงวันที่ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้เท่านั้น และ WPG ไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงหรือแก้ไขแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ เพื่อสะท้อนถึงข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ที่ตามมา หรือสถานการณ์ที่ตามมา ผลลัพธ์จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากการคาดการณ์ ความคาดหวัง และแผนปัจจุบัน หากมี นักลงทุน ผู้มีโอกาสเป็นนักลงทุน และอื่นๆ ควรคำนึงถึงความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเหล่านี้อย่างรอบคอบ และความเสี่ยงและความไม่แน่นอนอื่นๆ ซึ่งรวมถึงรายละเอียดเป็นครั้งคราวในแถลงการณ์ของ WPG และรายงานตามระยะเวลาที่ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึงที่อธิบายไว้ใน “ปัจจัยเสี่ยง” ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าในการสื่อสารนี้มีคุณสมบัติตามปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ แถลงการณ์แต่ละฉบับกล่าวถึงวันที่ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้เท่านั้น และ WPG ไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงหรือแก้ไขแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ เพื่อสะท้อนถึงข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ที่ตามมา หรือสถานการณ์ที่ตามมา ผลลัพธ์จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากการคาดการณ์ ความคาดหวัง และแผนปัจจุบัน หากมี นักลงทุน ผู้มีโอกาสเป็นนักลงทุน และอื่นๆ ควรคำนึงถึงความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเหล่านี้อย่างรอบคอบ รวมถึงรายละเอียดต่างๆ ในแถลงการณ์ของ WPG และรายงานเป็นระยะที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึงที่อธิบายไว้ใน “ปัจจัยเสี่ยง” ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าในการสื่อสารนี้มีคุณสมบัติตามปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ แถลงการณ์แต่ละฉบับกล่าวถึงวันที่ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้เท่านั้น และ WPG ไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงหรือแก้ไขแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ เพื่อสะท้อนถึงข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ที่ตามมา หรือสถานการณ์ที่ตามมา ผลลัพธ์จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากการคาดการณ์ ความคาดหวัง และแผนปัจจุบัน หากมี นักลงทุน ผู้มีโอกาสเป็นนักลงทุน และอื่นๆ ควรคำนึงถึงความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเหล่านี้อย่างรอบคอบ รวมถึงรายละเอียดต่างๆ ในแถลงการณ์ของ WPG และรายงานเป็นระยะที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึงที่อธิบายไว้ใน “ปัจจัยเสี่ยง” ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าในการสื่อสารนี้มีคุณสมบัติตามปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ แต่ละข้อความพูดเฉพาะ ณ วันที่ของข่าวประชาสัมพันธ์นี้เท่านั้น และ WPG ไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงหรือแก้ไขแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ เพื่อสะท้อนถึงข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ที่ตามมา หรือสถานการณ์ที่ตามมา ผลลัพธ์จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากการคาดการณ์ ความคาดหวัง และแผนปัจจุบัน หากมี นักลงทุน ผู้มีโอกาสเป็นนักลงทุน และอื่นๆ ควรคำนึงถึงความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเหล่านี้อย่างรอบคอบ แถลงการณ์แต่ละฉบับกล่าวถึงวันที่ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้เท่านั้น และ WPG ไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงหรือแก้ไขแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ เพื่อสะท้อนถึงข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ที่ตามมา หรือสถานการณ์ที่ตามมา ผลลัพธ์จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากการคาดการณ์ ความคาดหวัง และแผนปัจจุบัน หากมี นักลงทุน ผู้มีโอกาสเป็นนักลงทุน และอื่นๆ ควรคำนึงถึงความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเหล่านี้อย่างรอบคอบ แถลงการณ์แต่ละฉบับกล่าวถึงวันที่ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้เท่านั้น และ WPG ไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงหรือแก้ไขแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ เพื่อสะท้อนถึงข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ที่ตามมา หรือสถานการณ์ที่ตามมา ผลลัพธ์จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากการคาดการณ์ ความคาดหวัง และแผนปัจจุบัน หากมี นักลงทุน ผู้มีโอกาสเป็นนักลงทุน และอื่นๆ ควรคำนึงถึงความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเหล่านี้อย่างรอบคอบ

งบรวมของการดำเนินงาน
วอชิงตัน ไพร์ม กรุ๊ป อิงค์
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ พันดอลลาร์ ยกเว้นข้อมูลต่อหุ้น)

สามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2019 2018

รายได้:
รายได้จากค่าเช่า $ 163,273 $ 172,417
รายได้อื่นๆ 5,550 4,577
รายได้รวม 168,823 176,994

ค่าใช้จ่าย:
การดำเนินงานทรัพย์สิน (39,429 ) (36,366 )
ภาษีอสังหาริมทรัพย์ (22,114 ) (22,041 )
การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย (1,893 ) (1,771 )
รวมค่าใช้จ่ายที่คืนได้ (63,436 ) (60,178 )
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (66,378 ) (61,294 )
ทั่วไปและการบริหาร (1) (14,125 ) (9,654 )
ค่าเช่าพื้นดิน (203 ) (197 )
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (144,142 ) (131,323 )

ดอกเบี้ยจ่าย สุทธิ (36,830 ) (34,344 )
กำไรจากการจำหน่ายผลประโยชน์ในทรัพย์สินสุทธิ 9,990 8,181
รายได้และภาษีอื่นๆ (356 ) (485 )
(ขาดทุน) รายได้จากกิจการที่ยังไม่รวมบัญชีสุทธิ (48 ) 1,162
รายได้ (ขาดทุน) สุทธิ (2,563 ) 20,185
รายได้ (ขาดทุน) สุทธิของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม (896 ) 2,661
รายได้ (ขาดทุน) สุทธิที่เป็นของบริษัท (1,667 ) 17,524
หัก: เงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ (3,508 ) (3,508 )
รายได้ (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ $ (5,175 ) $ 14,016

(ขาดทุน) กำไรต่อหุ้นสามัญ พื้นฐานและปรับลด $ (0.03 ) $ 0.07

(1) การเพิ่มขึ้น 3.5 ล้านดอลลาร์เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการบัญชีสัญญาเช่าฉบับใหม่ซึ่งมีผลในวันที่ 1 มกราคม 2019 ซึ่งไม่อนุญาตให้เลื่อนเวลาของค่าใช้จ่ายทางกฎหมายและสัญญาเช่าภายในบางรายการอีกต่อไป

งบดุลรวม
วอชิงตัน ไพร์ม กรุ๊ป อิงค์
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ, ดอลลาร์เป็นพัน)

วันที่ 31 มีนาคม วันที่ 31 ธันวาคม
2019 2018
ทรัพย์สิน:
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคา $ 5,889,822 $ 5,879,637
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 43,963 35,068
5,933,785 5,914,705
หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม 2,334,130 2,283,764
3,599,655 3,630,941

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 29,244 42,542
ลูกหนี้ผู้เช่าและรายได้ค้างรับสุทธิ 81,849 85,463
เงินลงทุนและเงินทดรองให้กับกิจการที่ยังไม่รวมบัญชี ณ ส่วนของผู้ถือหุ้น 428,130 433,207
ต้นทุนรอตัดบัญชีและสินทรัพย์อื่นๆ 171,422 169,135
สินทรัพย์รวม $ 4,310,300 $ 4,361,288

หนี้สิน:
เจ้าหนี้ค่าจดจำนอง $ 978,823 $ 983,269
ใบสำคัญจ่าย 983,542 982,697
เงินกู้ระยะยาวไม่มีหลักประกัน 685,792 685,509
สินเชื่อหมุนเวียน 341,288 286,002
บัญชีเจ้าหนี้ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย สิ่งไม่มีตัวตน และรายได้รอตัดบัญชี 216,172 253,862
เจ้าหนี้การจัดจำหน่าย 2,992 2,992
การกระจายเงินสดและขาดทุนในกิจการที่ยังไม่รวมบัญชี ณ ส่วนของผู้ถือหุ้น 15,421 15,421
รวมหนี้สิน 3,224,030 3,209,752

ส่วนได้เสียที่ไม่มีการควบคุมที่ไถ่ถอนได้ 3,265 3,265

ทุน:
ส่วนของผู้ถือหุ้น
Series H หุ้นบุริมสิทธิที่สามารถไถ่ถอนได้ 104,251 104,251
Series I หุ้นบุริมสิทธิที่ไถ่ถอนได้ 98,325 98,325
หุ้นสามัญ 19 19
ทุนเกินมูลค่าที่ตราไว้ 1,249,490 1,247,639
ขาดดุลสะสม (509,187 ) (456,924 )
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสะสม 2,082 6,400
ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด 944,980 999,710
ผลประโยชน์ที่ไม่มีการควบคุม 138,025 148,561
ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1,083,005 1,148,271
รวมหนี้สิน ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมและส่วนของเจ้าของที่ไถ่ถอนได้ $ 4,310,300 $ 4,361,288

การกระทบยอดเงินทุนจากการดำเนินงาน
รวมถึงการแบ่งปันตามสัดส่วนของทรัพย์สินที่ไม่ได้รวมบัญชี
วอชิงตัน ไพร์ม กรุ๊ป อิงค์
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ พันดอลลาร์ ยกเว้นข้อมูลต่อหุ้น)

สามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2019 2018
เงินทุนจากการดำเนินงาน (“FFO”):
รายได้ (ขาดทุน) สุทธิ $ (2,563 ) $ 20,185
หัก: เงินปันผลและการจ่ายเงินปันผลที่ต้องการสำหรับหน่วยหุ้นส่วนปฏิบัติการบุริมสิทธิ (3,568 ) (3,568 )
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์และค่าตัดจำหน่าย รวมถึงผลกระทบจากการร่วมทุน 76,214 70,199
กำไรจากการจำหน่ายผลประโยชน์ในทรัพย์สินสุทธิ – (295 )
เอฟเอฟโอ $ 70,083 $ 86,521

หุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคงค้าง – ปรับลด 223,208 223,278

FFO ต่อหุ้นปรับลด $ 0.31 $ 0.39

การกระทบยอดการเติบโตของรายได้จากการดำเนินงานสุทธิสำหรับทรัพย์สินที่เปรียบเทียบได้
รวมถึงการแบ่งปันตามสัดส่วนของทรัพย์สินที่ไม่ได้รวมบัญชี
วอชิงตัน ไพร์ม กรุ๊ป อิงค์
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ, ดอลลาร์เป็นพัน)

สามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2019 2018 ผลต่าง $

การกระทบยอดของ Comp NOI ต่อรายได้สุทธิ (ขาดทุน) :
รายได้ (ขาดทุน) สุทธิ $ (2,563 ) $ 20,185 $ (22,748 )

ขาดทุน (รายได้) จากกิจการที่ไม่ได้รวมบัญชี 48 (1,162 ) 1,210
รายได้และภาษีอื่นๆ 356 485 (129 )
กำไรจากการจำหน่ายผลประโยชน์ในทรัพย์สินสุทธิ (9,990 ) (8,181 ) (1,809 )
ดอกเบี้ยจ่าย สุทธิ 36,830 34,344 2,486
รายได้จากการดำเนินงาน 24,681 45,671 (20,990 )

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 66,378 61,294 5,084
ทั่วไปและการบริหาร 14,125 9,654 4,471
รายได้ค่าธรรมเนียม (2,747 ) (2,342 ) (405 )
การจัดสรรค่าธรรมเนียมการจัดการ 5 (16 ) 21
ส่วนแบ่งตามสัดส่วนของการร่วมทุนที่ยังไม่รวมบัญชีใน NOI 17,445 17,282 163
ทรัพย์สินที่จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายองค์กร 3,495 4,124 (629 )
คุณสมบัติที่ไม่สามารถเปรียบเทียบได้และอื่น ๆ (1) (311 ) (591 ) 280
NOI จากทรัพย์สินที่ขาย 2 (1,796 ) 1,798
รายได้จากการเลิกจ้าง (786 ) (1,766 ) 980
ค่าเช่าเส้นตรง (1,132 ) (859 ) (273 )
การปรับค่าเช่าภาคพื้นดินสำหรับมูลค่าตลาดแบบเส้นตรงและยุติธรรม 5 13 (8 )
มูลค่าตลาดยุติธรรมและการจูงใจให้ปรับฐานค่าเช่า (2,900 ) (3,042 ) 142
น้อยกว่า: คุณสมบัติ Tier 2 และ noncore (2) (8,938 ) (13,743 ) 4,805

NOI ที่เปรียบเทียบได้ – คุณสมบัติระดับ 1 และกลางแจ้ง $ 109,322 $ 113,883 $ (4,561 )
การเปลี่ยนแปลงเปอร์เซ็นต์ NOI ที่เปรียบเทียบได้ – คุณสมบัติ Tier 1 และ Open Air -4.0 %

(1) หมายถึงการปรับปรุงเพื่อลบจำนวนเงิน NOI จากทรัพย์สินที่ไม่ได้เป็นเจ้าของและดำเนินการในทุกช่วงเวลาที่นำเสนอ ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดขึ้นซ้ำ (เช่นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพายุเฮอริเคน) ตลอดจนเงินประกันที่เป็นสาระสำคัญและรายได้ที่ไม่เกิดซ้ำอื่น ๆ ที่ได้รับใน ช่วงเวลาที่นำเสนอ รวมถึงการปรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับค่าเช่าจากพาร์เซลที่ขายให้กับ Four Corners

(2) NOI จากทรัพย์สิน Tier 2 และ noncore ที่ถือในแต่ละงวดที่นำเสนอLOUISVILLE, Ky., April 24, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) — Churchill Downs Incorporated (Nasdaq: CHDN) (“CDI” หรือ “บริษัท”) รายงานผลประกอบการสำหรับไตรมาสแรกสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2019

ไฮไลท์ไตรมาสแรกปี 2562

รายรับสุทธิ 265.4 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 40% จากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว
รายได้สุทธิ 11.6 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 182.0 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน
กำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว 25.5 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 15.8 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน
EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว 74.6 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 52% จากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว
เสร็จสิ้นการซื้อกิจการ Presque Isle Downs and Casino (“Presque Isle”) เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2019
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2019 เราได้รับสัดส่วนการถือหุ้น 61.3% ใน Midwest Gaming Holdings, LLC (“Midwest Gaming”)
เสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร Lady Luck Casino Nemacolin (“Lady Luck Nemacolin”) เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2019
ผลลัพธ์รวม ครึ่งแรก
(หน่วยเป็นล้าน ยกเว้นข้อมูลต่อหุ้น) 2019 2018

รายได้สุทธิ $ 265.4 $ 189.3
กำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง $ 11.9 $ 14.1
กำไรต่อหุ้นปรับลดจากการดำเนินงานต่อเนื่อง $ 0.30 $ 0.32
รายได้สุทธิ $ 11.6 $ 182.0
EPS เจือจาง $ 0.29 $ 4.18
กำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว(ก) $ 25.5 $ 15.8
กำไรต่อหุ้นปรับลด(ก) $ 0.63 $ 0.36
EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว(ก) $ 74.6 $ 49.2

(a) นี่เป็นมาตรการที่ไม่ใช่ GAAP ดูคำอธิบายและการกระทบยอดของมาตรการที่ไม่ใช่ GAAP ด้านล่าง
รายได้สุทธิไตรมาสแรกปี 2562

รายได้สุทธิสำหรับไตรมาสแรกของปี 2562 ของบริษัทอยู่ที่ 11.6 ล้านดอลลาร์ ซึ่งประกอบด้วยกำไรสุทธิ 11.9 ล้านดอลลาร์จากการดำเนินงานต่อเนื่อง และขาดทุนสุทธิ 0.3 ล้านดอลลาร์จากการดำเนินงานที่ยกเลิก เทียบกับ 182.0 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ซึ่งประกอบด้วยกำไรสุทธิ 14.1 ล้านดอลลาร์จากการดำเนินการต่อเนื่อง การดำเนินงานและรายได้สุทธิ 167.9 ล้านดอลลาร์จากการดำเนินงานที่ยกเลิก

รายการต่อไปนี้ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการเปรียบเทียบกำไรสุทธิไตรมาสแรกของบริษัทจากการดำเนินงานต่อเนื่อง:

ผลกระทบหลังหักภาษี 6.6 ล้านดอลลาร์จากส่วนของต้นทุนการเพิ่มทุนที่ไม่ใช่เงินสดของ Midwest Gaming ตามเปอร์เซ็นต์ความเป็นเจ้าของใน Midwest Gaming
ผลกระทบทางภาษีที่ไม่ใช่เงินสดจำนวน 2.8 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับการวัดใหม่ของหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิของเรา โดยอิงจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ที่เกี่ยวข้องกับรัฐที่มีอัตราภาษีที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสของปีก่อน และ
ค่าใช้จ่ายหลังหักภาษีเพิ่มขึ้น 2.5 ล้านดอลลาร์ ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายการทำธุรกรรมที่สูงขึ้นและค่าใช้จ่ายก่อนเปิด
หากไม่รวมรายการเหล่านี้ กำไรสุทธิในไตรมาสแรกปี 2562 จากการดำเนินงานต่อเนื่องเพิ่มขึ้น 9.7 ล้านดอลลาร์ โดยมีสาเหตุหลักมาจากสาเหตุต่อไปนี้

เล่นคาสิโน SBOBET เพิ่มขึ้น 12.5 ล้านดอลลาร์หลังหักภาษีโดยได้รับแรงหนุนจากผลการดำเนินงานและส่วนได้เสียในรายได้จากบริษัทในเครือที่ยังไม่รวมบัญชีของเรา
ชดเชยบางส่วนด้วยค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นหลังหักภาษี 2.8 ล้านดอลลาร์ อันเนื่องมาจากยอดหนี้คงค้างที่สูงขึ้น
รายได้สุทธิในไตรมาสแรกของปี 2562 ของบริษัทจากการดำเนินงานที่ยกเลิกลดลง 168.2 ล้านดอลลาร์ เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่เกี่ยวข้องกับรายได้สุทธิจาก Big Fish Games, Inc. (“Big Fish เล่นคาสิโน SBOBET Games”) โดยได้แรงหนุนจากกำไรหลังหักภาษี 168.3 ล้านดอลลาร์จาก การขายปลาใหญ่ในเดือนมกราคม 2561 (“ธุรกรรมปลาใหญ่”)

เนื่องจากธุรกรรมของ Big Fish บริษัทได้นำเสนอ Big Fish Games ที่ถือไว้เพื่อขายและหยุดดำเนินการในงบการเงินรวมแบบย่อและหมายเหตุที่เกี่ยวข้องในรายงานประจำไตรมาสของเราในแบบฟอร์ม 10-Qผลการแบ่งส่วน

ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2019 เราได้ปรับส่วนการดำเนินงานของเราใหม่เพื่อให้สะท้อนถึงการรายงานการจัดการภายในที่ใช้โดยหัวหน้าผู้มีอำนาจตัดสินใจด้านปฏิบัติการของเราในการประเมินผลลัพธ์ของการดำเนินงานและเพื่อประเมินประสิทธิภาพและจัดสรรทรัพยากร ผลลัพธ์ของการจัดตำแหน่งดังกล่าว ส่วนที่รายงานได้สามส่วนของเราคือ: Churchill Downs, การเดิมพันออนไลน์ และการเล่นเกม กลุ่ม Churchill Downs รวมถึงรายรับและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการแข่ง pari-mutuel แบบสดและในอดีตที่สนามแข่งม้า Churchill Downs และเกม Derby City ส่วนการเดิมพันออนไลน์ประกอบด้วยรายได้และค่าใช้จ่ายสำหรับธุรกิจ TwinSpires (“TwinSpires”) และการพนันกีฬาออนไลน์และธุรกิจ iGaming ส่วนการเล่นเกมรวมถึงรายได้และค่าใช้จ่ายสำหรับคุณสมบัติของคาสิโนและสนามแข่งที่เกี่ยวข้องหรือสิ่งอำนวยความสะดวก Jai Alai ซึ่งสนับสนุนใบอนุญาตคาสิโนตามความเหมาะสม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2019 เป็นต้นไป บริษัทจะไม่จัดสรรค่าใช้จ่ายขององค์กรและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับส่วนงานดำเนินงานในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแบบย่อรวมที่แนบมาในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้และรายงานประจำไตรมาสของเราในแบบฟอร์ม 10-Q ผลลัพธ์ของปีก่อนถูกจัดประเภทใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการนำเสนอนี้ อ้างถึงรายงานปัจจุบันของเราในแบบฟอร์ม 8-K ที่ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2019 สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับส่วนธุรกิจของเรา

ข้อมูลสรุปด้านล่างแสดงรายได้สุทธิจากลูกค้าภายนอกและรายได้ระหว่างบริษัทจากแต่ละส่วนงานที่รายงานของเรา:

เชอร์ชิลล์ดาวน์ส ครึ่งแรก
(เป็นล้าน) 2019 2018

รายได้สุทธิ $ 21.4 $ 2.3
EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว 1.4 (6.0 )
สำหรับไตรมาสแรกของปี 2019 รายรับสุทธิเพิ่มขึ้น 19.1 ล้านดอลลาร์จากไตรมาสแรกของปีก่อนเนื่องจากการเพิ่มขึ้น 18.7 ล้านดอลลาร์จากการเปิดเกมดาร์บี้ซิตี้ในเดือนกันยายน 2561 และเพิ่มขึ้น 0.4 ล้านดอลลาร์ที่สนามแข่งม้าเชอร์ชิลล์ดาวน์

EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 7.4 ล้านดอลลาร์จากไตรมาสแรกของปีที่แล้วเนื่องจากการเปิดเกม Derby City Gaming ในเดือนกันยายน 2018 ซึ่งมีส่วนทำให้ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว 7.6 ล้านดอลลาร์ ชดเชยบางส่วนโดยลดลง 0.2 ล้านดอลลาร์ที่สนามแข่งม้า Churchill Downs

การพนันออนไลน์ ครึ่งแรก
(เป็นล้าน) 2019 2018

รายได้สุทธิ $ 63.4 $ 63.6
EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว 16.9 17.9
สำหรับไตรมาสแรกของปี 2019 รายรับสุทธิของ TwinSpires ลดลง 0.3 ล้านดอลลาร์จากปีก่อนหน้า ผู้เล่นที่ใช้งานอยู่เติบโต 2.4% ในขณะที่รายได้สุทธิต่อผู้เล่นที่ใช้งานอยู่ลดลง 3.3% Handle เติบโต 0.1% ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2019 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งแซงหน้าผลการดำเนินงานของอุตสาหกรรมพันธุ์ดีของสหรัฐฯ ถึง 3.5 เปอร์เซ็นต์ การจัดการในอุตสาหกรรมลดลงเนื่องจากการเปลี่ยนวันที่แข่งขันที่สนามแข่งม้า Oaklawn Park จากไตรมาสแรกของปี 2019 เป็นไตรมาสที่สองของปี 2019 ผลกระทบของสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยและการยกเลิกวันที่แข่งขันของ Santa Anita ในไตรมาสแรกของปี 2019